Thông tin liên lạc

Mrs. Kiều Hoàng

Phó chủ tịch HĐQT