Thông tin liên lạc

About
Đối tác

Daeyoung C&E

DaeYoung Catalyst & Environment là một công ty hàng đầu về công nghệ bền vững. Trong hơn hai thập kỷ qua, họ đã hợp tác với các ngành công nghiệp có ý thức về môi trường để giảm thiểu khí thải độc hại và tạo ra một thế giới sạch hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Thông qua các công nghệ kiểm soát khí thải đã được chứng minh của họ, các khách hàng nổi tiếng của họ cung cấp và chuyển đổi cộng đồng của họ với hệ thống sưởi bền vững, năng lượng, và hàng hóa & dịch vụ mà chúng ta sử dụng hàng ngày.

Năm giá trị cốt lõi của chúng tôi đặt nền móng cho cách họ tương tác với khách hàng, các bên liên quan và với nhau. Chúng hướng dẫn họ thiết lập văn hóa phù hợp để đạt được các chiến lược của chúng tôi cũng như duy trì cam kết phát triển bền vững của họ: Bảo vệ cộng đồng & môi trường, chủ động & có trách nhiệm, liên tục đổi mới & cải thiện, hành động với sự liêm chính & tôn trọng, làm việc cùng nhau.

About Image
About Image
Daeyoung C&E

Sản phẩm & Dịch vụ

Hệ thống Selective Catalytic Reduction (SCR) Quy trình SCR là một công nghệ trong đó NOX và NH3 được chuyển hóa thành khí nitơ phân tử (N2) và hơi nước…
Xem thêm
About Image