Thông tin liên lạc

Năng lượng mặt trời

Văn phòng Châu Á

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời Phạm vi: Điện Chủ sở hữu: Asia Networks Holdings Thời gian: 12/2018

Rooftop Mini Farm

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời Phạm vi: Điện Chủ đầu tư: Rooftop Mini Farm Thời gian: 04/2019

Rubber Factory

Loại hình: Nhà máy năng lượng mặt trời Phạm vi: Điện Chủ đầu tư: Rubber Factory Thời gian: 06/2019