Thông tin liên lạc

Vinh Long Mall

Loại hình: Thương mại
Phạm vi: Cơ khí
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hòa Bình
Thời gian thực hiện: 2019. 07 – Hiện tại