Thông tin liên lạc

Tái mô hình hóa Trung tâm Thương mại Lotte(Lotte Center Hà Nội)

Loại hình: Thương mại

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Trung tâm thương mại Lotte

Thời gian làm việc: 2018.07 –2019. 05