Thông tin liên lạc

Song Ngọc

Loại hình: Căn hộ

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hòa Bình

Thời gianthực hiện: 2017. 10 –2019. 12