Thông tin liên lạc

SEVT Metal/3D Glass Project

Loại hình: Nhà máy môi trường

Phạm vi công việc: Xử lý nước thải

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Samsung Engineering Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2015. 06–2015. 11