Thông tin liên lạc

Nhà máy DSR VINA

Loại hình: Nhà máy

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: DSR VINA

Thời gian làm việc: 2017.02 – 2017.09