Thông tin liên lạc

LotteMall Hanoi

Kiểu: Thương mại

Phạm vi công việc: Điện

Chủ đầu tư: Lotte E&C

Thời gian làm việc: 2018.11 –hiện tại