Thông tin liên lạc

Dự án Phức hợp hóa dầu miền Nam (Phức hợp hóa dầu Long Sơn)

The Petrochemical Complex in the South of Vietnam Project (Long Son Petrochemical Complex )

Dự án Phức hợp hóa dầu miền Nam (Phức hợp hóa dầu Long Sơn)

Loại hình: Nhà máy dầu

Phạm vi công việc: Dụng cụ điện

Chủ sở hữu: TTCL

Thời gian làm việc: 2020. 10 – hiện tại