Thông tin liên lạc

CAMKO CITY R1 (Phnom Penh)

Loại hình: Căn hộ

Phạm vi: Cơ khí

Chủ sở hữu: WorldCity

Thời gian thực hiện: 2017.06 –2018.06