Thông tin liên lạc

Anpha-AG

Loai hình: Nhà máy năng lượng mặt trời

Phạm vi: Điện

Chủ sở hữu: Anpha-AGKonoike

Thời gian: 2019.12 –2020.01